save 20% to 60% every day on https://www.cottoncandyvape.com. these geneva point was first approved via best swiss https://vapesstores.ru. www.breitlingreplica.to for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best. bottegaveneta.to for sale in usa while in the putting your equipment together also mixing practice,any link is best. https://www.tagheuer.to reddit has accomplished the level of the masterpiece. it is a wide selection of www.luxuryreplicawatch.to that suit men and women with free shipping worldwide.

platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

O nama

Arhi­tek­ton­ski kolek­tiv Plat­for­ma 9,81 svo­ju dje­lat­nost teme­lji na pra­ved­nom i odr­ži­vom ras­po­la­ga­nju pros­tor­nim resur­si­ma i sudje­lo­va­nju svih gra­đa­na u pros­tor­nom razvo­ju. Plat­for­ma 9,81 zala­že se za pros­tor­nu prav­du te infor­mi­ra­no, edu­ci­ra­no i aktiv­no gra­đans­tvo uklju­če­no u pros­tor­ni razvoj zajed­ni­ce. Podru­čje dje­lo­va­nja usmje­re­no je razvo­ju mode­la odr­ži­vog pros­tor­nog razvo­ja, pose­bi­ce razvo­ja novih mode­la jav­nih i kul­tur­nih pros­to­ra kroz stva­ra­nje ino­va­tiv­nih orga­ni­za­cij­skih osno­va za dje­lo­va­nje u kul­tu­ri. Utje­caj dje­lo­va­nja udru­ge uglav­nom se odno­si na pro­mje­ne u druš­tvu na podru­čji­ma kul­tu­re i soci­jal­no odr­ži­vom pros­tor­nom razvo­ju uz par­ti­ci­pa­ci­ju građana.

Plat­for­ma 9,81 je: Antun Sev­šekDamir Gamu­lin Gam­baDin­ko Pera­čićMaro­je Mrdu­ljašMiran­da Velja­čićJele­na Bot­te­riJuraj Gla­si­no­vićOleg Šuran.

Kontakt

Financijski izvještaji

Programski izvještaji

Plat­for­mu 9,81 podr­ža­va­ju: Naci­onal­na zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tvaZak­la­da Kul­tu­ra nova i Minis­tar­stvo kul­tu­re Repu­bli­ke Hrvat­ske.

 

 

Datum objave: 30. kolovoza 2019.