platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

O nama

Arhi­tek­ton­ski kolek­tiv Plat­for­ma 9,81 svo­ju dje­lat­nost teme­lji na pra­ved­nom i odr­ži­vom ras­po­la­ga­nju pros­tor­nim resur­si­ma i sudje­lo­va­nju svih gra­đa­na u pros­tor­nom razvo­ju. Plat­for­ma 9,81 zala­že se za pros­tor­nu prav­du te infor­mi­ra­no, edu­ci­ra­no i aktiv­no gra­đans­tvo uklju­če­no u pros­tor­ni razvoj zajed­ni­ce. Podru­čje dje­lo­va­nja usmje­re­no je razvo­ju mode­la odr­ži­vog pros­tor­nog razvo­ja, pose­bi­ce razvo­ja novih mode­la jav­nih i kul­tur­nih pros­to­ra kroz stva­ra­nje ino­va­tiv­nih orga­ni­za­cij­skih osno­va za dje­lo­va­nje u kul­tu­ri. Utje­caj dje­lo­va­nja udru­ge uglav­nom se odno­si na pro­mje­ne u druš­tvu na podru­čji­ma kul­tu­re i soci­jal­no odr­ži­vom pros­tor­nom razvo­ju uz par­ti­ci­pa­ci­ju građana.

Plat­for­ma 9,81 je: Antun Sev­šekDamir Gamu­lin Gam­baDin­ko Pera­čićMaro­je Mrdu­ljašMiran­da Velja­čićJele­na Bot­te­riJuraj Gla­si­no­vićOleg Šuran.

Kontakt

Financijski izvještaji

Programski izvještaji

Plat­for­mu 9,81 podr­ža­va­ju: Naci­onal­na zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tvaZak­la­da Kul­tu­ra nova i Minis­tar­stvo kul­tu­re Repu­bli­ke Hrvat­ske.

 

 

Datum objave: 30. kolovoza 2019.