platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Antun Sevšek

Samos­tal­ni arhi­tekt, radio u arhi­tek­ton­skim ure­di­ma Stu­dio UP i hpnj+ iz Zagre­ba, tre­nut­no anga­ži­ran u Pra­vu na Grad.

U raz­nim timo­vi­ma sudje­lu­je na arhi­tek­ton­skim natje­ča­ji­ma, na koji­ma osva­ja pet nagra­da, među nji­ma dvi­je prve; za Park pomi­re­nja u Vuko­va­ru 2013. i za Vizu­al­ni iden­ti­tet i novo rje­še­nje pos­ta­va muze­ja Lipa pam­ti – Lipa, isto 2013. Dugo­go­diš­nji član Plat­for­me 9,81; nev­la­di­ne orga­ni­za­ci­je za istra­ži­va­nja, edu­ka­ci­ju i akti­vi­zam na polju arhi­tek­tu­re i urba­niz­ma. Dio je kus­to­skog tima zavr­š­ne izlož­be među­na­rod­nog pro­jek­ta “Nedo­vr­še­ne Moder­ni­za­ci­je” u Mari­bo­ru 2012. i jedan od ured­ni­ka isto­ime­ne publikacije.

Na Plat­for­mi pre­tež­no radi istra­ži­va­nja tran­sfor­ma­ci­ja gra­do­va i kra­jo­li­ka koris­te­ći raz­ne meto­de vizu­ali­za­ci­ja i inter­pre­ta­ci­je infor­ma­ci­ja i uobli­ča­va ih u kar­te i dija­gra­me, na pos­ljed­njem od njih; Magis­tra­la – infras­truk­tu­ra kao gene­ra­tor teri­to­ri­ja, sura­đu­je sa Dami­rom Gamu­li­nom Gam­bom.

Datum objave: 30. kolovoza 2019.