platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Oleg Šuran

Fre­elan­ce dizaj­ner. Na Umjet­nič­koj aka­de­mi­ji u Spli­tu zavr­šio pre­di­plom­ski stu­dij Dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja (2009.) i diplom­ski stu­dij Dizajn u novim medi­ji­ma (2011.). S Ole­gom Moro­vi­ćem i Andi­jem Peki­com vodi časo­pis za poezi­ju Polet, umjet­nič­ku orga­ni­za­ci­ju Fazan, i www.nakonjusmo.net.

Uglav­nom ga čila u Istri.

Datum objave: 30. kolovoza 2019.