platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Dinko Peračić

Din­ko Pera­čić je rođen u Spli­tu 1977. godi­ne gdje je zavr­šio Kla­sič­nu gim­na­zi­ju. Magis­tri­rao je na Ins­ti­tu­tu za napred­nu arhi­tek­tu­ru Kata­lo­ni­je (IAAC) u Bar­ce­lo­ni sa temom “Hype­re­uro­pe – An emer­gent ter­ri­tory” te diplo­mi­rao arhi­tek­tu­ru i urba­ni­zam na Arhi­tek­ton­skom fakul­te­tu Sve­uči­li­šta u Zagre­bu. Osni­vač je Plat­for­me 9,81 – udru­ge za arhi­tek­ton­ska istra­ži­va­nja i part­ner u arhi­tek­ton­skom ure­du ARP.

Od 2008. godi­ne radi kao asis­tent na Fakul­te­tu gra­đe­vi­nar­stva, arhi­tek­tu­re i geode­zi­je u Spli­tu a od 2016. kao docent na kate­dri za Arhi­tek­ton­sko pro­jek­ti­ra­nje. Dobit­nik je 2. nagra­de Salo­na arhi­tek­tu­re 2006. sa R. Šilje za pro­jekt Gra­đe­vin­skog fakul­te­ta u Osi­je­ku, 2009. sa M. Velja­čić za Pro­jekt revi­ta­li­za­ci­je Doma mla­dih u Spli­tu te 2015. za Trž­ni­cu u Vodi­ca­ma, za koju je dobio i nagra­du Pira­ne­si za 2015. Gra­đe­vin­ski fakul­tet u Osi­je­ku nagra­đen je Meda­ljom za arhi­tek­tu­ru od stra­ne HKA kao naj­važ­ni­je arhi­tek­ton­sko ostva­re­nje u 2016. godi­ni. Zajed­no sa svo­jim timom bio je hrvat­ski pred­stav­nik na 15. Vene­ci­jan­skom bije­na­lu arhi­tek­tu­re 2016. godi­ne. Nje­gov rad na Muze­ju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rije­ci u biv­šoj tvor­ni­ci Rikard Ben­čić dobit­nik je nagra­de Udru­že­nja hrvat­skih arhi­te­ka­ta Ber­nar­do Ber­nar­di za naj­us­pješ­ni­je ostva­re­nje na podru­čju obli­ko­va­nja i unu­traš­njeg ure­đe­nju 2017. te godiš­nje Meda­lje za kon­cep­tu­al­ni podu­hvat koju dodje­lju­je Hrvat­ska komo­ra arhi­te­ka­ta za istak­nu­ti pro­fe­si­onal­ni dopri­nos kon­cep­tu­al­nom pro­miš­lja­nju u 2017. godi­ni. Ima dugo­go­diš­nje iskus­tvo u sudje­lo­va­nju na arhi­tek­ton­skim natje­ča­ji­ma te neko­li­ko prvih nagrada.

Datum objave: 30. kolovoza 2019.