platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Juraj Glasinović

Juraj Gla­si­no­vić rođen 1980 godi­ne u Vuko­va­ru. 2006. godi­ne diplo­mi­rao na Arhi­tek­ton­skom fakul­te­tu. U toku stu­di­ra­nja polaz­nik je više arhi­tek­ton­skih radi­oni­ca, sudje­lo­vao u radu fakul­te­ta kao demons­tra­tor, dobit­nik Rek­to­ro­ve nagra­de. Dugo­go­diš­nji je član Plat­for­me 9.81. Sudje­lu­je na pro­jek­ti­ma Arhi­tek­tu­ra u živo, Nevid­lji­vi Zagreb, sudi­onik radi­oni­ce pro­jek­ta “3D Žur­nal“ s temom Tran­sfor­ma­ci­ja Treš­njev­ke (s A.Sevšek). Vodi­telj je pro­jek­ta Otvo­re­ni Pro­gram. Sudje­lu­je na nizu doma­ćih i među­na­rod­nih radi­oni­ca kao men­tor, poput EASA 2001god. Dere­koy, Tur­ska: CLOSELY WATCH (sa S. Velev­skim, K. Žeže­ljom i E. Jege­ni), 2003god. Aar­hus, Dan­ska: PARASIT (sa A. D. Beroš) 2004 god. Lil­le, Fran­cu­ska: VIDEOPOLIS (sa V. Pen­tić i I. Škra­ba­lo), 2012 god. među­na­rod­noj radi­oni­ci Kri­va palan­ka u Make­do­ni­ji, pod vod­stvom prof. E. Zen­g­he­lis, 2014 god. arhi­tek­ton­ska radi­oni­ca AF/SC 4 sa temom vrt, Zagreb. U sklo­pu Kon­gre­sa mla­dih arhi­te­ka­ta ‘Pre­poz­na­va­nje prak­se’, 2010 god. Rije­ka, drži pre­da­va­nje sa temom: Praznina.

Hono­rar­ni asis­tent na Arhi­tek­ton­skom fakul­te­tu na kole­gi­ju Arhi­tek­ton­sko pro­jek­ti­ra­nje I, II u peri­odu 2008/ 13. godi­ne. Od 2015. godi­ne pre­da­vač na Arhi­tek­ton­skom fakul­te­tu. Redo­vi­to radi arhi­tek­ton­sko-urba­nis­tič­ke natje­ča­je od kojih su mno­gi nagra­đe­ni, arhi­tek­ton­ska istra­ži­va­nja i studije.

Dobit­nik nagra­de Fes­ti­va­la hrvat­ske dra­me 24. Maru­li­će­vi dani za sce­no­gra­fi­ju pred­sta­ve “Sada je, zapra­vo, sve dobro”.

Datum objave: 30. kolovoza 2019.