platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Miranda Veljačić

Miran­da Velja­čić je zajed­no sa Din­kom Pera­či­ćem i Mar­kom San­ča­ni­nom 1998. godi­ne ute­me­lji­la Plat­for­mu 9,81. Od 2000. orga­ni­zi­ra i sudje­lu­je u mno­gim akti­vis­tič­kim, istra­ži­vač­kim, natje­čaj­nim, arhi­tek­ton­skim, urba­nis­tič­kim i umjet­nič­kim pro­jek­ti­ma; radi­oni­ca­ma, semi­na­ri­ma, kon­fe­ren­ci­ja­ma i predavanjima.Od 2006. do 2010. godi­ne bila je čla­ni­ca pred­sjed­niš­tva Druš­tva arhi­te­ka­ta Split, čla­ni­ca pro­gram­skog odbo­ra za urba­nu kul­tu­ru i kul­tu­ru mla­dih Mul­ti­me­di­jal­nog kul­tur­nog cen­tra u Spli­tu i glav­na ured­ni­ca web por­ta­la DAS‑a. Od 2007–2008. radi­la je kao ured­ni­ca Ori­sa. Dobi­la je dru­gu nagra­du Salo­na arhi­tek­tu­re 2009. godi­ne sa D. Pera­či­ćem za Pro­jekt revi­ta­li­za­ci­je Doma mla­dih u Spli­tu. Od 2011. čla­ni­ca je uprav­nog odbo­ra Save­za udru­ga Klub­tu­ra. Od 2012. čla­ni­ca skup­šti­ne por­ta­la Kul­tur­pun­kt i čla­ni­ca uprav­nog odbo­ra KLFM – radio u zajed­ni­ci. Od 2013. pred­sjed­ni­ca je Plat­for­me 9,81 čije je sje­di­šte pre­ba­če­no u Split. Od 2011. zapos­le­na je kao koor­di­na­tor pro­je­ka­ta Plat­for­me 9.81, uklju­ču­ju­ći i koor­di­na­ci­ju pro­gram­ske plat­for­me o pros­to­ru izme­đu 12 part­ne­ra “Urba­nis­tič­ka plat­for­ma”. Zajed­no sa Din­kom Pera­či­ćem, Emi­nom Viš­nić i Sla­ve­nom Toljem 2016. godi­ne pred­stav­lja­la je Hrvat­sku na 15. Vene­ci­jan­skom bije­na­lu arhi­tek­tu­re sa pro­jek­tom pod nazi­vom “to tre­ba­mo-to radi­mo”. Pro­jekt je 2018. nagra­đen Veli­kom nagra­dom 53. Zagre­bač­kog salo­na arhitekture.

Datum objave: 30. kolovoza 2019.