platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Damir Gamulin Gamba

Od 2000. se samos­tal­no bavi obli­ko­va­njem kroz raz­li­či­te medi­je, teh­no­lo­gi­je i pris­tu­pe, a pos­ljed­njih neko­li­ko godi­na izra­že­ni­je obli­ko­va­njem u prostoru.

U spo­me­nu­tom vre­me­nu ostva­rio je broj­ne surad­nje s hrvat­skim i ino­zem­nim tvrt­ka­ma, udru­ga­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma, koje su ga dove­le i do među­na­rod­nog priz­na­nja za grafički dizajn 2001. NY TDC Jud­ges cho­ice, za mul­ti­me­dij­ski dizajn za MFF 2004., cje­lo­kup­ni fes­ti­val­ski iden­ti­tet i pro­mo­tiv­nu kam­pa­nju za Zagreb­Dox 2006. te za G‑MK vizu­al­ni iden­ti­tet 2009. godi­ne, nagra­de Ber­nar­do Ber­nar­di, Vla­di­mi Nazor i ICOGRADA Excel­len­ce Award za novu Grad­sku knjižnicu u Labi­nu 2013.g.

Među kli­jen­ti­ma pro­tek­lih godi­na našli su se Massac­hu­set­ts Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy (MIT), Euro­pe­an Docu­men­tary Network (EDN), Pli­vaHRTEko­nom­ski Fakul­tetAka­de­mi­ja Dram­ske Umjet­nos­tiMul­ti­me­di­jal­ni Ins­ti­tut MI2Fac­tumFutu­ra DDBCie Arc­hi­tek­tenMoto­vun film fes­ti­valGoli i Bosi te drugi.

Na Plat­for­mi zajed­no sa Sev­še­kom istra­žu­je ana­li­tič­ko-geograf­ske dose­ge mapi­ra­nja kroz projekt

Datum objave: 30. kolovoza 2019.