platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Jelena Botteri

Jele­na Bot­te­ri, arhi­tek­ti­ca, tre­nut­no za vlas­ti­tu arhi­tek­ton­sku prak­su Bivak 77, para­lel­no radi kao surad­ni­ca na više arhi­tek­ton­skih i kul­tur­no stra­te­ških pro­je­ka­ta. Za vri­je­me stu­di­ja radi­la je na AF u Zagre­bu kao surad­ni­ca. Bila je na stu­dij­skim puto­va­nji­ma i sudje­lo­va­la na među­na­ro­dim radi­oni­ca­ma u Nizo­zem­skoj i Nje­mač­koj. Nakon fakul­te­ta radi­la je u arhi­tek­ton­skim ure­di­ma u Zagre­bu i Bruxel­le­su, sudje­lo­va­la je na arhi­tek­ton­skim natje­ča­ji­ma, izla­ga­la je na Zagre­bač­kom Salo­nu i sudje­lo­va­la na među­na­rod­nim izlož­ba­ma u Antwer­pe­nu i Rimu. Bavi se istra­ži­va­njem odno­sa fil­ma i arhi­tek­tu­re kroz sce­na­rij i reži­ju doku­men­tar­nih eks­pe­ri­men­tal­nih epi­zo­da te pro­uča­va­njem gra­đe­vi­na ljet­nih kina u arhi­tek­tu­ri kroz pro­jekt Ljet­no kino: tipo­lo­gi­ja, feno­men i mogućnost.

*foto: Petra Dik­lan Blažević

Datum objave: 30. kolovoza 2019.