platforma 9,81

za istraživanja u arhitekturi

Maroje Mrduljaš

Maro­je Mrdu­ljaš je kri­ti­čar arhi­tek­tu­re i dizaj­na. Autor je više knji­ga, izme­đu osta­lih Moder­nism-in-Betwe­enDizajn i neza­vis­na kul­tu­ra i Suvre­me­na hrvat­ska arhi­tek­tu­ra – tes­ti­ra­nje stvar­nos­ti. Odgo­vor­ni je ured­nik časo­pi­sa za arhi­tek­tu­ru i kul­tu­ru Oris. Od sre­di­ne 1990-ih objav­lju­je broj­ne tek­s­to­ve i ese­je u vode­ćim hrvat­skim i inter­na­ci­onal­nim časo­pi­si­ma kao što su DomusArchitecture+Urbanismdb i dru­gi­ma. Bio je kus­tos ili član kus­tos­t­kih timo­va više izlož­bi uklju­či­vo Lif­ting the Cur­ta­in – Cen­tral Euro­pe­an Arc­hi­tec­tu­re Networ­ks pos­tav­lje­na u sklo­pu Bien­na­la arhi­tek­tu­re u Vene­ci­ji 2014 te Unfi­ni­shed Moder­ni­sa­ti­ons – Betwe­en Uto­pia and Prag­ma­tism. Neza­vis­ni je eks­pert Mies van der Rohe nagra­de za arhi­tek­tu­ru EU i član eks­pert­nog odbo­ra Nagra­de EU za Urba­ni jav­ni pros­tor. Radi na Arhi­tek­ton­skom fakul­te­tu Sve­uči­li­šta u Zagre­bu. Na Plat­for­mi vodi pro­jekt “Lif­ting the Cur­ta­in“, sudje­lu­je u reali­za­ci­ji “Urba­nis­tič­ke plat­for­me” i pla­ni­ra neke nove projekte.

Datum objave: 30. kolovoza 2019.