platforma 9,81

arhiva, događaji

IZLOŽBA – Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Gale­ri­ji MKC u Domu mla­dih u Spli­tu otva­ra se izlož­ba Igor Gru­bić: Tra­go­vi nes­ta­ja­nja (u tri čina).

Riječ je o pro­jek­tu s kojim je Igor Gru­bić 2019. godi­ne pred­stav­ljao Hrvat­sku na 58. Vene­ci­jan­skom pod kus­to­skim vod­stvom Kate­ri­ne Gre­gos. Izvor­no je nas­ta­la pod pokro­vi­telj­stvom Minis­tar­stva kul­tu­re RH, a nje­no gos­to­va­nje u Spli­tu orga­ni­zi­ra­ju AM Cen­tar, Plat­for­ma 9,81 i Mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar Split. Pri­je samog otvo­re­nja od 19 sati u Amfi­te­atru će biti pri­ka­zan film istog auto­ra Spo­me­nik. Uz otvo­re­nje odr­žat će se i vod­stvo auto­ra po izložbi.

Dom mla­dih / Gale­ri­ja MKC /Amfiteatar
Uli­ca slo­bo­de 28, Split

Otvo­re­nje izlož­be / Gale­ri­ja MKC
Petak, 13/03/2020. u 20.00 h / uz vod­stvo autora

Pro­jek­ci­je fil­ma “Spo­me­nik” / Amfiteatar
Petak, 13/03/2020. u 19.00 h / pri­je otvo­re­nja izložbe
Čet­vr­tak, 02/04/2020 u 19.00 h / finissage

Izlož­ba osta­je otvo­re­na do 02/04/2020 u 20.00 h.
Rad­no vri­je­me: 13–20h (sva­ki dan osim nedje­lje), pre­ma dogo­vo­ru mogu­ći posje­ti i u dru­gim terminima.

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Pro­jekt Tra­go­vi nes­ta­ja­nja (u tri čina) Igo­ra Gru­bi­ća zapo­čeo je 2006. kada umjet­nik poči­nje doku­men­ti­ra­ti pos­li­je­rat­nu, tran­zi­cij­sku stvar­nost u Hrvat­skoj, pose­bi­ce pre­la­zak iz soci­ja­liz­ma u kapi­ta­li­zam, s cen­tral­ne, držav­no pla­ni­ra­ne eko­no­mi­je na eko­no­mi­ju slo­bod­nog trži­šta. Kroz tri­na­est godi­na istra­žu­ju­ći utje­caj na pro­mje­ne u sta­no­va­nju, urba­nom tki­vu, jav­nom pros­to­ru i druš­tve­nim odno­si­ma, Igor Gru­bić reali­zi­rao je tri pove­za­na foto­graf­ska ese­ja i ani­mi­ra­ni film, pos­tav­lje­nih u cje­li­nu defi­ni­ra­nu kroz poglavlja.

Div­lja kuća, prvo poglav­lje, odnos­no “čin” pro­pi­tu­je pro­mje­ne u domo­vi­ma, sta­no­va­nju i jav­nom pros­to­ru nakon pri­va­ti­za­ci­je vlas­niš­tva i kon­so­li­da­ci­je neo­li­be­ra­liz­ma u zem­lji; Fili­gran­ski ploč­nik (2. čin) bavi se tra­di­ci­onal­nim zana­ti­ma poput lokal­nih manu­fak­tu­ra i spe­ci­ja­li­zi­ra­nih radi­oni­ca, nagla­ša­va­ju­ći koja su zani­ma­nja pre­ži­vje­la, a koja su iščez­la u novim eko­nom­skim okol­nos­ti­ma. Dekons­truk­ci­ja tvor­ni­ce (3. čin) pred­stav­lja niz ugas­lih tvor­ni­ca, monu­men­tal­nih pod­sjet­ni­ka na pre­la­zak iz indus­trij­skog u pos­tin­dus­trij­sko doba i pro­mi­je­nje­ne uvje­te rada. Isto­dob­no je to i ambi­jent Gru­bi­će­vog krat­ko­me­traž­nog fil­ma “Kako se kalio čelik” u kojem se pre­pli­ću pita­nja rad­nič­ke povi­jes­ti, obi­telj­skih veza i gene­ra­cij­skih pro­mje­na, suge­ri­ra­ju­ći plo­do­nos­ni poten­ci­jal budu­ćih odno­sa teme­lje­nih na soli­dar­nos­ti, zajed­nič­kom druš­tve­nom pros­to­ru i kre­ativ­noj suradnji.

Igor Gru­bić jedan je od naj­us­pješ­ni­jih među­na­rod­no priz­na­tih hrvat­skih umjet­ni­ka. Nje­go­vi rado­vi obu­hva­ća­ju pros­tor­no-spe­ci­fič­ne inter­ven­ci­je u jav­nom pros­to­ru, foto­gra­fi­ju i film. Od 2000. godi­ne dje­lu­je i kao pro­du­cent te autor doku­men­tar­nih fil­mo­va, TV repor­ta­ža i druš­tve­no anga­ži­ra­nih rek­la­ma, a izla­gao je i na bro­jim izložbama.

Spomenik

“Spo­me­nik” je poet­sko-eks­pe­ri­men­tal­ni video rad, struk­tu­ri­ran kao niz od devet medi­ta­tiv­nih ‘por­tre­ta’ masiv­nih beton­skih spo­me­ni­ka koje je nekoć naru­či­la biv­ša jugos­la­ven­ska drža­va. Ovi su spo­me­nič­ki obli­ci izvor­no izgra­đe­ni u spo­men žrtva­ma fašiz­ma iz Dru­gog svjet­skog rata. Tije­kom rata na Bal­ka­nu u 90-ima, tisu­će je ovih spo­me­ni­ka per­ci­pi­ra­no isklju­či­vo kroz napu­šte­nu komu­nis­tič­ku ide­olo­gi­ju i uni­šte­no. Poku­šaj bri­sa­nja ovih struk­tu­ra pola­ziš­na je toč­ka fil­ma koji je usmje­ren na uvje­te i ‘živo­te’ spo­me­ni­ka. Isti­ču­ći neo­če­ki­va­nu krh­kost tih monu­men­tal­nih gra­đe­vi­na, reda­telj suoča­va ljud­ski napor u poku­ša­ju defi­ni­ra­nja zna­če­nja s poza­di­nom smje­na godiš­njih doba. U kra­jo­li­ku koji je ostao svje­do­kom cik­lu­sa tra­ume i druš­tve­nih pobu­na, ovaj film odra­ža­va uspon i pad broj­nih spo­me­ni­ka izgra­đe­nih u svr­hu oču­va­nja uspo­me­na na doga­đa­je koji bi ina­če mogli pas­ti u zabo­rav. Kao poet­sko- eks­pe­ri­men­tal­ni film, “Spo­me­nik” ima egzis­ten­ci­jal­ni (pa čak i duhov­ni) odjek u odno­su na spor­na poli­tič­ka pita­nja, pre­is­pi­tu­ju­ći svr­hu spo­me­ni­ka u današ­njem trenutku.

Orga­ni­za­to­ri izlož­be u Spli­tu: AM Cen­tar, Plat­for­ma 9,81 i Mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar Split.

Kon­tak­ti: miranda@platforma981.hr i mkcsplit@mkcsplit.hr.

***

Igor Gru­bić je s pro­jek­tom Tra­go­vi nes­ta­ja­nja ( u tri čina) pred­stav­ljao Hrvat­sku na 58. Vene­ci­jan­skom bije­na­lu. Pro­jekt je finan­ci­ran pod pokro­vi­telj­stvom i sred­stvi­ma Minis­tar­stva kul­tu­re Repu­bli­ke Hrvat­ske uz pot­po­ru Kre­ativ­nog Sin­di­ka­ta i Hrvat­skog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra (HAVC).

Aktiv­nost je dio pro­jek­ta Gra­di­mo Dom zajed­no, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europ­ska uni­ja iz Europ­skog soci­jal­nog fonda.

Izlož­ba je reali­zi­ra­na kroz pro­gram­sku lini­ju Urba­nis­tič­ka plat­for­ma / Kad net­ko kaže uz pot­po­ru Gra­da Splita.

Arhiv: arhiva, događaji.

Datum objave: 10. ožujka 2020.