platforma 9,81

događaji

Ekstravagntna tijela / Ekstravagantna ljubav

Arhi­tek­ton­ski kolek­tiv Plat­for­ma 9.81 i Kon­tej­ner-biro suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se orga­ni­zi­ra­ju split­ski modul među­na­rod­nog fes­ti­va­la Eks­tra­vag­nt­na tije­la / Eks­tra­va­gant­na lju­bav. Nakon četi­ri izda­nja fes­ti­va­la odr­ža­na u Hrvat­skoj i regi­ji te na među­na­rod­noj razi­ni, niza gos­tu­ju­ćih izlož­bi, semi­na­ra i doga­đa­nja koji su se bavi­li pro­ble­ma­ti­kom tije­la, tje­les­nim i druš­tve­nim nor­ma­ma, fes­ti­val Eks­tra­va­gant­na tije­la 2019. smje­šta fokus na kom­plek­s­nost lju­ba­vi kao emo­tiv­ne i sek­su­al­ne kate­go­ri­je na međi požu­de i pri­ja­telj­stva. Fes­ti­val uklju­ču­je među­na­rod­nu izlož­bu, pre­da­va­nja, radi­oni­ce, kon­fe­ren­ci­ju i zabav­ni večer­nji pro­gram u tri gra­da, Kor­ču­li, Spli­tu i Zagre­bu. U split­skom dije­lu fes­ti­va­la odr­žat će se tri radi­oni­ce od pone­dje­ljak do sri­je­de (21–23.10.) u pros­to­ru Beton kina u Domu mla­dih. Ulaz na sve pro­gra­me je BESPLATAN.

Za radionice u Splitu tražimo sudionike!

Svi zain­te­re­si­ra­ni mogu se pri­ja­vi­ti na mail kontejner@kontejner.org i miranda@platforma981.hr ili pos­la­ti poru­ku na 091 5704252 naj­kas­ni­je do pone­djelj­ka u 12.00 h. Ras­po­red radi­oni­ca i detalj­ni­iji opis su u nas­tav­ku, može­te se pri­ja­vi­ti na jed­nu radi­oni­cu ili više njih.

Više o cije­lom doga­đa­ju ovdje.

Aktiv­nost je dio pro­jek­ta Gra­di­mo Dom zajed­no, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europ­ska uni­ja iz Europ­skog soci­jal­nog fonda.

Aktiv­nost je reali­zi­ra­na kao pro­gram surad­nje i raz­mje­ne mre­že Club­tu­re-HR i kroz pro­gram­sku lini­ju Urba­nis­tič­ka plat­for­ma / Kad net­ko kaže koju finan­cij­ski podr­ža­va­ju Minis­tar­stvo kul­tu­re RH, Grad Split i Zak­la­da Kul­tu­ra nova.

Tehnološki fetiš party – Dani Ploeger

21.10.2019. 16:00 — 19:00

Naj­vi­še 12 polaz­ni­ka, 18+ godina

Radi­oni­ca će se bavi­ti teh­no­lo­škim kon­zu­me­riz­mom i feti­šiz­mom, per­for­ma­tiv­noš­ću i onli­ne sek­su­ali­za­ci­jom, por­no­gra­fi­jom i hiper­me­di­jal­noš­ću. Dani će pred­sta­vi­ti neke od svo­jih rado­va veza­nih uz teh­no­lo­ški feti­ši­zam, uklju­ču­ju­ći i apli­ka­ci­ju za mobil­ni tele­fon koja „nije prik­lad­na za pos­lov­no okru­že­nje“, odnos­no NSFW, kod koje je potreb­no sen­zu­al­no povu­ći prstom po ekra­nu, ili kom­pju­ter­ski tablet koji je potreb­no poli­za­ti. Nakon toga, sudi­oni­ci će moću sudje­lo­va­ti u prak­tič­noj radi­oni­ci (odnos­no zaba­vi) o teh­no­lo­škom feti­šiz­mu, na kojoj ćete per­ver­ti­ra­ti vlas­ti­te ure­đa­je. Moli­mo da sa sobom pone­se­te omi­lje­ni lap­top, mikro­val­nu peć­ni­cu, digi­tal­ni radio, pamet­nu elek­trič­nu čet­ki­cu za zube i dru­ge sva­kod­nev­ne digi­tal­ne pred­me­te (ne budi­te lije­ni, nemoj­te doni­je­ti samo mobitel!).

Dani Plo­eger je umjet­nik i kul­tu­ral­ni kri­ti­čar koji se bavi situ­aci­ja­ma suko­ba i kri­ze na peri­fe­ri­ji teh­no­lo­škog kon­zu­me­riz­ma. Nje­go­vi pred­me­ti, video rado­vi i apli­ka­ci­je nagla­ša­va­ju krh­kost i siro­vost mate­ri­jal­ne stra­ne teh­no­lo­gi­ja iz naše sva­kod­ne­vi­ce, isto­vre­me­no pro­pi­tu­ju­ći ste­ri­li­zi­ran i uto­pij­ski oblik mar­ke­tin­ga veza­nog uz ino­va­ci­je i nje­gov utje­caj na lokal­ne i glo­bal­ne odno­se moći. Bora­vio je s tru­pa­ma na prvoj crti bojiš­ni­ce u istoč­noj Ukra­ji­ni i u tom peri­odu napra­vio ins­ta­la­ci­ju vir­tu­al­ne stvar­nos­ti. Puto­vao je po odla­ga­li­šti­ma otpa­da u Nige­ri­ji kako bi pri­ku­pio elek­tro­nič­ki otpad koji dola­zi iz Euro­pe i napra­vio inter­v­ju sa svje­do­ci­ma ame­rič­kih napa­da pomo­ću dro­no­va u Pakis­ta­nu za potre­be rada o zvu­ku i teh­no­lo­gi­ja­ma nasi­lja. Ima dok­to­rat iz podru­čja medi­ja, izved­be­nih i kul­tu­ro­lo­ških stu­di­ja Sve­uči­li­šta u Sussexu. Tre­nut­no radi kao istra­ži­vač u Sre­diš­njem kra­ljev­skom cen­tru za govor i dram­sku umjet­nost Sve­uči­li­šta u Lon­do­nu i bavi se umjet­nič­kim istra­ži­va­njem na nizo­zem­skom Sve­uči­li­štu u Leidenu.

Ljubav i arhitektura – Marko Gusić

22.10.2019. 15.30–19.30

Naj­vi­še 10 polaznika

Tema radi­oni­ce se bavi pos­ta­vom umjet­nič­kih rado­va sa izlož­be Eks­tra­va­gant­na tije­la: Eks­tra­va­gant­na lju­bav u kon­tekst gra­da Spli­ta. Sudi­oni­ci će se bavi­ti pro­miš­lja­njem o alter­na­tiv­nim i raz­no­li­kim nači­ni­ma pre­zen­ta­ci­je umjet­nos­ti u kon­tek­s­tu gra­da koje izla­zi iz kla­sič­nog kon­tek­s­ta gale­rij­skog pos­ta­va. Radi­oni­ca će poku­ša­ti sagle­da­va­ti temu umjet­nos­ti, pos­ta­va i arhi­tek­tu­re kao jed­nu jedins­tve­nu cjelinu.

Neke od osnov­nih tema biti će poku­ša­ji odgo­vo­ra na pita­nja o među­od­no­su pos­ta­va i umjet­nič­kog rada. Da li je ono: dopunjava/ignorira oko­li­nu; dodaje/oduzima vri­jed­nost; zove/ odbi­ja publi­ku; kontrastno/utopljeno; itd. Da li pozi­tiv­na ili nega­tiv­na reak­ci­ja utje­če na šire­nje poru­ke koje neko umjet­nič­ko dje­lo želi pro­ši­ri­ti, ili potak­nu­ti u publi­ci. Isto tako bavi se pita­njem gra­ni­ce umjet­nič­kog dje­la i prostora.

Radi­oni­ca je cje­lod­nev­na a sas­to­ja­ti će se od krat­kog uvod­nog pre­da­va­nja o pro­duk­ci­ji izlož­be odr­ža­noj u Zagre­bu (pro­jek­ti­ra­nje, finan­ci­je, mon­ta­ža), vre­me­na za rad, slo­bod­nog vre­me­na i final­ne pre­zen­ta­ci­je cje­lod­nev­nog procesa.

Za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ci su potreb­ni lap­top (sa Pho­to­sho­pom ili slič­nim pro­gra­mom u kojem je mogu­će radi­ti foto­mon­ta­žu) i foto­apa­rat (dovolj­no je mobitel).

Ras­po­red:

Mar­ko Gusić rođen je u Ljub­lja­ni 1992. godi­ne, zavr­šio je Kla­sič­nu gim­na­zi­ju u Zagre­bu te nakon toga pred­di­plom­ski i diplom­ski stu­dij arhi­tek­tu­re i urba­niz­ma na Arhi­tek­ton­skom fakul­te­tu Sve­uči­li­šta u Zagre­bu gdje je diplo­mi­rao u siječ­nju 2017. godi­ne. Za vri­je­me stu­di­ja radio je i u stu­di­ju OFIS arhi­tek­ti u Ljub­lja­ni. Sudje­lu­je na jav­nim arhi­tek­ton­skim natje­ča­ji­ma sa raz­nim timo­vi­ma i dobi­va nagra­de: na natje­ča­ju za Idej­no rje­še­nje baze­na na loka­ci­ji Špan­sko-Ora­ni­ce osva­ja 1. nagra­du; sana­ci­ja i rekons­truk­ci­ja biv­še zgra­de DTR‑a u Kra­ji­škoj uli­ci za što dobi­va 3. nagra­du; natje­čaj za izra­du idej­nog urba­nis­tič­ko-arhi­tek­ton­skog rje­še­nja za ure­đe­nje pros­to­ra zapad­no od pala­če Zak­mar­dy u Hab­de­li­će­voj uli­ci u Vara­ždi­nu za što dobi­va 2. Nagra­du. Od 2018. u stal­nom je rad­nom odno­su u stu­di­ju nji­ric plus arhi­tek­ti d.o.o. gdje je među osta­lim sudje­lo­vao u natje­ča­ji­ma za Idej­no rje­še­nje dje­čjeg vrti­ća Pod­brež­je u Zagre­bu, (poseb­no priz­na­nje), natje­ča­ju za Idej­no rje­še­nje dje­čjeg vrti­ća Sesvet­ski Kra­lje­vec u Zagre­bu (5. nagra­da) i natje­ča­ju za idej­no rje­še­nje zgra­de Držav­nog hidro­me­te­oro­lo­škog zavo­da u Zagre­bu, (5. nagra­da). Živi i radi u Zagrebu.

Dijagramiranje događaja na praznom horizontu – Darko Vukić

23.10.2019. 16:00 — 19:00

Naj­vi­še 7 polaznika

Ova radi­oni­ca ori­jen­ti­ra­na je na disku­si­ju i induk­tiv­ni mate­ri­jal. Prvi dio je zamiš­ljen kao pred­stav­lja­nje sadr­ža­ja koji će otklju­ča­ti pute­ve moguće orjen­ta­ci­je i navi­ga­ci­je u čita­voj cje­li­ni. Praćeno raz­go­vo­rom koji će pos­tup­no uklju­či­va­ti sudi­oni­ke i poti­ca­ti nji­ho­vo upli­ta­nje i raz­li­či­to sudje­lo­va­nje. Slijedeća faza bavi se izgrad­njom kolek­tiv­nog dija­gra­ma iz inpu­ta, pove­zi­va­njem sadr­ža­ja i rami­fi­ka­ci­jom na raz­li­či­te moguće / pri­mje­nji­ve nači­ne, u tran­sfor­ma­bil­nu struk­tu­ru pona­ša­nja koja bi se mogla mije­nja­ti kroz poje­di­nač­no / kolek­tiv­no shva­ća­nje i dopri­nos nje­go­vom razvo­ju. Kurs će otvo­ri­ti spek­tar she­mat­skih nizo­va, polja nji­ho­ve pri­mje­nji­vos­ti. Pola­ze­ći od temelj­nog, orga­ni­za­cij­skog nivoa, kroz umjet­nost, fik­ci­ju, psi­ho­ana­li­tič­ki, spe­ku­la­tiv­ni, impro­vi­za­cij­ski i glaz­be­ni impli­ci­ra­ni she­mat­ski pos­tup­ci pos­lu­žit će mogu­ćem dija­gra­mi­ra­nju događaja.

Moj fokus će biti uglav­nom na umjet­nos­ti i istra­ži­va­nju veza­nom za dija­gram­ske funk­ci­je, eks­pe­ri­men­tu, obr­tu (twist) kao i na men­tal­nim pro­ce­si­ma pri­ka­za­nim dijagramom.

Dar­ko Vukić (1992., Srbi­ja); vizu­al­ni umjet­nik i istra­ži­vač. Diplo­mi­rao je tran­sme­dij­ska istra­ži­va­nja i sli­kar­stvo na Fakul­te­tu likov­nih umjet­nos­ti u Beogra­du, gdje tre­nut­no poha­đa dok­tor­ski stu­dij. Član je plat­for­me New Cen­tre for Rese­ar­ch & Prac­ti­ce. Svo­je je rado­ve više puta izla­gao na samos­tal­nim i grup­nim izlož­ba­ma te na fes­ti­va­li­ma u zem­lji i ino­zem­s­tvu. Sudje­lo­vao je u izra­di kole­gi­ja Tem­po­ra­li­za­ci­ja u moder­noj i suvre­me­noj umjet­nos­ti, na Odsje­ku za teori­ju Fakul­te­ta likov­nih umjet­nos­ti i bio gos­tu­ju­ći pre­da­vač na kole­gi­ju Facing the Art, FUD UJEP, Usti nad Labem, u Češkoj. Kus­tos pavi­ljo­na Pros­t­he­tic na tre­ćem i čet­vr­tom izda­nju novog bije­na­la digi­tal­ne umjet­nos­ti The Wrong. Objav­lju­je tek­s­to­ve i vizu­al­ne inter­ven­ci­je u časo­pi­si­ma za umjet­nost i arhi­tek­tu­ru. Kon­ti­nu­ira­no radi u podru­čju vizu­al­ne umjet­nos­ti, teori­je i hibrid­nih prak­sa. Naj­no­vi­ja mu je prak­sa okre­nu­ta pre­ma tek­s­tu­al­nom eks­pe­ri­men­ti­ra­nju, spo­je­vi­ma teori­je i fik­ci­je i nači­ni­ma na koje bi se te tek­s­to­ve moglo pre­tvo­ri­ti u zvuč­ne halu­ci­na­tor­ne pros­tor­ne instalacije.

Arhiv: događaji.

Datum objave: 18. listopada 2019.