platforma 9,81

događaji

Izložbe “Sanja Iveković: Dvostruki život” i “Širite ženski svijet!” u Multimedijalnom kulturnom centru u Splitu

U pone­dje­ljak 9. ruj­na u 19 sati u Mul­ti­me­di­jal­nom kul­tur­nom cen­tru u Spli­tu otva­ra­ju se dvi­je izlož­be nas­ta­le u pro­duk­ci­ji HDD gale­ri­je – retros­pek­ti­va gra­fič­kog dizaj­na Sanje Ive­ko­vić “Dvos­tru­ki život: dizajn, umjet­nost, akti­vi­zam” koja je izvor­no pred­stav­lje­na u HDD‑u proš­le godi­ne, te izlož­ba “Širi­te žen­ski svi­jet! Dizajn pro­gre­siv­nih žen­skih časo­pi­sa 1934. – 1946.” koja je pre­mi­jer­no odr­ža­na u našem pros­to­ru pri­je dva mje­se­ca. Gos­to­va­nje izlož­bi u Spli­tu orga­ni­zi­ra­ju Plat­for­ma 9.81, MKC Split i HDD s part­ne­ri­ma DVK UMAS. Uz otvo­re­nje odr­žat će se i vod­stva kroz izložbe.

Izlož­ba Sanja Ive­ko­vić – Dvos­tru­ki život: dizajn, umjet­nost, akti­vi­zam pred­stav­lja nam na jed­nom mjes­tu pre­gled gra­fič­kog dizaj­na Sanje Ive­ko­vić, prvens­tve­no u podru­čju obli­ko­va­nja knji­ga i pla­ka­ta, ali i vizu­al­nih iden­ti­te­ta, tele­vi­zij­skih gra­fi­ka itd, nas­ta­lih od počet­ka 70-ih do kra­ja 90-ih godi­na, kao i neko­li­ko umjet­nič­kih pro­je­ka­ta u koji­ma upra­vo dizajn igra važ­nu ulo­gu. Kus­to­si izlož­be su Mar­ko Golub i Dejan Kršić.

Na katu gale­ri­je isto­vre­me­no će se otvo­ri­ti izlož­ba Širi­te  “Žen­ski svi­jet”! ● Dizajn pro­gre­siv­nih žen­skih časo­pi­sa u peri­odu 1934. – 1946. Izlož­ba tema­ti­zi­ra publi­ka­ci­je femi­nis­tič­kih udru­že­nja tiska­ne od sre­di­ne 30-ih do prvih porat­nih godi­na, pola­ze­ći od doma­ćih pri­mje­ra kao što su “Žena danas”, “Žen­ski svi­jet” i “Žena u bor­bi”, ali i kom­pa­ri­ra­ju­ći ih s isto­vre­me­nim, među­na­rod­no utje­caj­nim, srod­nim svjet­skim pri­mje­ri­ma poput fran­cu­skog časo­pi­sa “Les Fem­mes” i ame­rič­kog „The Woman Today“. Auto­ri­ca izlož­be je Bar­ba­ra Blasin.

Sanja Iveković – Dvostruki život: dizajn, umjetnost, aktivizam + Širite  “Ženski svijet”! ● Dizajn progresivnih ženskih časopisa u periodu 1934. – 1946.

Mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar Split / Gale­ri­ja / Dom mladih
Uli­ca slo­bo­de 28, Split
09/09 – 19/09/2019

otvo­re­nje uz vod­stva po izložbama:
pone­dje­ljak, 09/09/2019 u 19.00 h

rad­no vri­je­me: 14 – 20 (sva­ki dan osim nedjelje)

Orga­ni­za­to­ri: Plat­for­ma 9.81, MKC Split  i Hrvat­sko dizaj­ner­sko druš­tvo s part­ne­rom DVK UMAS

Pro­duk­ci­ja izlož­bi: Hrvat­sko dizaj­ner­sko druš­tvo / HDD galerija
Vodi­telj gale­ri­je: Mar­ko Golub

Orga­ni­za­cij­ski tim i pro­duk­ci­ja izlož­bi u Spli­tu: Plat­for­ma 9,81 / Miran­da Velja­čić, Oleg Šuran; HDD / Mar­ko Golub
Admi­nis­tra­tiv­na podr­ška: Mir­ja­na Jakušić

Aktiv­nost je dio pro­jek­ta Gra­di­mo Dom zajed­no, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europ­ska uni­ja iz Europ­skog soci­jal­nog fon­da. Aktiv­nost je reali­zi­ra­na kroz pro­gram­sku lini­ju Urba­nis­tič­ka plat­for­ma / Kad net­ko kaže koju finan­cij­ski podr­ža­va­ju Minis­tar­stvo kul­tu­re RH, Grad Split i Zak­la­da Kul­tu­ra nova.

Izlož­be su izvor­no pro­du­ci­ra­ne uz finan­cij­sku podr­šku Minis­tar­stva kul­tu­re Repu­bli­ke Hrvat­ske, Grad­skog ure­da za kul­tu­ru Gra­da Zagre­ba te Zak­la­de Kul­tu­ra nova. Gos­to­va­nje izlož­be u Spli­tu sufi­nan­ci­rao je Grad­ski ured za kul­tu­ru Gra­da Zagreba.

Arhiv: događaji.

Datum objave: 3. rujna 2019.