platforma 9,81

registrator, suradnje

Zagreb Kulturni kapital 3000

Zagreb Kul­tur­ni Kapi­tal 3000 je plat­for­ma za surad­nju nas­ta­la kao zajed­nič­ki pro­jekt Cen­tra za dram­sku umjet­nost, Mul­ti­me­di­jal­nog ins­ti­tu­ta, Plat­for­me 9,81 i udru­ge za vizu­al­nu kul­tu­ru Što, kako i za koga / WHW. Pro­jekt je razvi­jen s nje­mač­kim part­ne­rom pro­jekt rela­ti­ons, a uz finan­cij­sku pot­po­ru Kul­tur­stif­tung des Bun­des. Kul­tur­ni kapi­tal će razvi­ja­ti one surad­nje – kako među nosi­te­lji­ma tako s lokal­nim i inter­na­ci­onal­nim ini­ci­ja­ti­va­ma – koje tema­ti­zi­ra­ju pro­mje­ne druš­tve­nih uvje­ta kul­tur­ne pro­izvod­nje, razvi­ja­ju struk­tur­ni polo­žaj neza­vis­ne kul­tu­re i pre­is­pi­tu­ju domi­nant­ne reži­me repre­zen­ti­ra­nja kul­tu­re. Do 2005. u sklo­pu Kul­tur­nog kapi­ta­la pla­ni­ra­ne su kon­fe­ren­ci­je, umjet­nič­ki fes­ti­va­li, izlož­be, radi­oni­ce, pre­da­va­nja, pred­stav­lja­nja, publi­ka­ci­je, medij­ske pro­duk­ci­je i dr. Važan dio pro­jek­ta bit će aktiv­nos­ti iz kul­tur­ne poli­ti­ke usmje­re­ne na refor­me ins­ti­tu­ci­onal­nog okvi­ra neza­vis­ne kul­tu­re – pove­ća­nje nje­nog utje­ca­ja i jača­nje nje­nih resursa.

Arhiv: registrator, suradnje.

Datum objave: 28. kolovoza 2019.