platforma 9,81

događaji

53. zagrebački salon – Desetljeće 2008 – 2019 i Izložba hrvatskog dizajna 1718 – nagrađeni radovi u Domu mladih u Splitu

U subo­tu 2. ožuj­ka 2018. u 19 sati u Gale­ri­ji MKC u Domu mla­dih u Spli­tu otva­ra­ju se 2 izlož­be, “53. ZAGREBAČKI SALON – DESETLJEĆE 2008 – 2018” nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Udru­že­nja hrvat­skih arhi­te­ka­ta i “IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1718 – nagra­đe­ni rado­vi” nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Hrvat­skog dizaj­ner­skog druš­tva. Pred­stav­lja­nje ovih izlož­bi u Spli­tu zajed­nič­ki orga­ni­zi­ra­ju Plat­for­ma 9,81 i Mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar (MKC) u part­ner­stvu sa Udru­že­njem hrvat­skih arhi­te­ka­ta (UHA) i Hrvat­skim dizaj­ner­skim druš­tvom (HDD). Tije­kom tra­ja­nja izlož­be biti će orga­ni­zi­ra­na izla­ga­nja nagra­đe­nih auto­ra i auto­ra istra­ži­va­nja. Izlož­ba osta­je otvo­re­na do 10.ožujka.

53. ZAGREBAČKI SALON – DESETLJEĆE 2008 – 2018 / IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1718 – nagrađeni radovi

Gale­ri­ja Mul­ti­me­di­jal­nog kul­tur­nog cen­tra / Dom mla­dih, Uli­ca slo­bo­de 28, Split

Otvo­re­nje izlož­be: subo­ta, 02.03.2019. u 19 sati

Glaz­be­na podr­ška: KLFM-radio u zajednici

Izlož­ba osta­je otvo­re­na do 10.03.2019.

Rad­no vri­je­me: 14 – 21h (sva­ki dan)

53. ZAGREBAČKI SALON – DESETLJEĆE 2008 – 2018

Zagre­bač­ki salon istak­nu­ta je naci­onal­na izlož­ba recent­nih likov­nih ostva­re­nja. Riječ je o godiš­njoj smo­tri suvre­me­nog stva­ra­laš­tva posve­će­noj naiz­mjen­ce arhi­tek­tu­ri i urba­niz­mu (UHA), pri­mi­je­nje­nim umjet­nos­ti­ma i dizaj­nu (ULUPUH), te vizu­al­nim umjet­nos­ti­ma (HDLU).

Salon pred­stav­lja pre­ko sto rado­va reno­mi­ra­nih hrvat­skih arhi­te­ka­ta, kao i nado­la­ze­ćih auto­ra mla­đe gene­ra­ci­je, nas­ta­lih u pos­ljed­nje tri godi­ne. Osim toga Udru­že­nje hrvat­skih arhi­te­ka­ta pred­stav­lja i temat­sku izlož­bu posve­će­nu deset­lje­ću. Kao tra­di­ci­onal­na mani­fes­ta­ci­ja suvre­me­nog stva­ra­laš­tva na polju vizu­al­nih umjet­nos­ti, dizaj­na i arhi­tek­tu­re, koju je 1965. godi­ne ute­me­lji­la Skup­šti­na gra­da Zagre­ba, Salon se svo­jim otvo­re­nim for­ma­tom, kri­tič­kom prak­som i tri­je­nal­nim foku­som na pros­tor­nu pro­ble­ma­ti­ku čini pra­vim mjes­tom pro­pi­ti­va­nja šireg kon­tek­s­ta arhi­tek­ton­skog stva­ra­laš­tva koje, osim pre­gle­da tro­go­diš­nje stru­kov­ne aktiv­nos­ti, otva­ra deba­tu o pro­ce­si­ma koji su uvje­to­va­li tu istu aktiv­nost, obi­lje­ži­li je i koji je usmje­ra­va­ju ka nado­la­ze­ćem vre­me­nu. Uz pri­mar­nu pret­pos­tav­ku zado­vo­lja­va­nja viso­kih struč­nih stan­dar­da, namje­ra Udru­že­nja hrvat­skih arhi­te­ka­ta je dopi­ra­nje do šire jav­nos­ti, sa željom da se pri­do­ne­se podi­za­nju opće kul­tu­re hrvat­skog pros­to­ra, kao i da pro­mo­vi­ra dos­tig­nu­ća hrvat­ske arhi­tek­tu­re na svjet­skoj sceni.

Naziv ovo­go­diš­njeg Zagre­bač­kog salo­na je Deset­lje­će 2008–2018, a rado­ve je valo­ri­zi­rao je ocje­nji­vač­ki tim u sas­ta­vu: STEALTH.unlimited (Ana Džo­kić i Marc Neelen: Rotterdam/Beograd), Dario Crno­ga­ća, Emil Jur­can, Maro­je Mrdu­ljaš i Mira Stanić.

Puto­va­nje kroz neo­pus­to­še­nu buduć­nost, odnos­no kako novo deset­lje­će može izgle­da­ti pred­stav­lje­no je u obli­ku kara­ta koje su izra­di­li mla­đi čla­no­vi dru­šta­va arhi­te­ka­ta Spli­ta, Šibe­ni­ka, Vara­ždi­na, Zadra i Karlovca.

Obli­ko­va­nje pos­ta­va: Antun Sev­šek, Niko Miha­lje­vić, Petra Milički

IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1718 – nagrađeni radovi

Jubi­lar­na dese­ta IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA, izlož­be­ni je pre­gled naj­bo­lje hrvat­ske dizaj­ner­ske pro­duk­ci­je u pro­tek­le dvi­je godi­ne. U sklo­pu ovog izda­nja izlož­be, koju Hrvat­sko dizaj­ner­sko druš­tvo orga­ni­zi­ra od 1999. godi­ne, pred­stav­lje­na su 243 rada, od toga 212 pro­fe­si­onal­nih i 31 stu­dent­ski, a izlož­bu pra­ti i novo izda­nje publi­ka­ci­je PREGLED HRVATSKOG DIZAJNA na 480 stra­ni­ca. Izlož­ba u Spli­tu pred­stav­lja 40-ak nagra­đe­nih radova.

Rado­vi su pred­stav­lje­ni u osam kate­go­ri­ja: Dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Dizajn u digi­tal­nim medi­ji­ma / dizajn inte­rak­ci­ja, Dizajn amba­la­že, Indus­trij­ski / pro­dukt dizajn, Pros­tor­ne i gra­fič­ki inter­ven­ci­je i sis­te­mi, Mod­ni i odjev­ni dizajn, Cje­lo­vi­ti projekt/proizvod i Kon­cept / ini­ci­ja­ti­va / kri­tič­ki dizajn. Cilj izlož­be je zabi­lje­ži­ti sta­nje dizaj­ner­ske pro­fe­si­je unu­tar dvo­go­diš­njeg raz­dob­lja, pros­tr­ti pred publi­ku pano­ram­sku sli­ku viso­ko pos­tav­lje­nih pro­fe­si­onal­nih stan­dar­da te rele­vant­nih ten­den­ci­ja koju želi­mo zabi­lje­ži­ti kao svo­je­vr­s­ni oslo­nac i pod­sjet­nik za buduć­nost. Stro­gom selek­ci­jom pri­jav­lje­nih rado­va izdva­ja se i vred­nu­je naj­bo­lje u suvre­me­nom hrvat­skom dizaj­nu, te uspos­tav­lja i odr­ža­va viso­ke kva­li­ta­tiv­ne kri­te­ri­je i stan­dar­de u suvre­me­noj pro­duk­ci­ji. Izlož­ba 1718 teži obu­hva­ti­ti ukup­nost dizaj­ner­skog stva­ra­laš­tva u Hrvat­skoj – od tržiš­no ori­jen­ti­ra­nih pro­je­ka­ta do onih nas­ta­lih u nepro­fit­nom, kul­tur­nom i istra­ži­vač­kom kon­tek­s­tu, a osim pro­fe­si­onal­ne pro­duk­ci­je, izlož­ba pri­ka­zu­je i naj­bo­lja stu­dent­ska ostva­re­nja s doma­ćih dizaj­ner­skih fakulteta.

Selek­cij­ska komi­si­ja dje­lo­va­la je u sas­ta­vu: Boris Gre­iner (gra­fič­ki dizaj­ner), Dejan Dra­go­sa­vac Ruta (gra­fič­ki dizaj­ner), Vedran Kasap (pro­dukt dizaj­ner), Ana Labu­do­vić (gra­fič­ka dizaj­ne­ri­ca), Mario Lon­ča­rić (pro­gra­mer i UX kon­zul­tant), Tomis­lav Mos­te­čak (mod­ni dizaj­ner) i Nika Pav­li­nek (dizaj­ne­ri­ca). Među­na­rod­ni ocje­nji­vač­ki sud čine čla­no­vi Selek­cij­ske komi­si­je te dva ino­zem­na čla­na, Susan Sel­lers (gra­fič­ka dizaj­ne­ri­ca, SAD) i Sla­vi­mir Sto­ja­no­vić (gra­fič­ki dizaj­ner, Srbija).

Poveznice

***

Pro­gram podržavaju:

Orga­ni­za­to­ri:

u part­ner­stvu sa:

u sklo­pu Urba­nis­tič­ke plat­for­me / Kad net­ko kaže

Pro­duk­ci­ja:

Orga­ni­za­cij­ski tim i pro­duk­ci­ja izlož­be u Spli­tu: Plat­for­ma 9,81 / Miran­da Velja­čić, Oleg Šuran

Dizajn pla­ka­ta i pos­tav izlož­be: Oleg Šuran

Kon­takt: miranda@platforma981.hr, 091 5704252

Arhiv: događaji.

Datum objave: 28. veljače 2019.