platforma 9,81

događaji

Device_art u Domu mladih

U Domu mla­dih u Spli­tu će se ovog pet­ka i subo­te, 7. i 8. pro­sin­ca, odr­ža­ti zagri­ja­va­nje za šes­to izda­nje među­na­rod­nog fes­ti­va­la umjet­nos­ti, robo­ti­ke i novih teh­no­lo­gi­ja Device_art 6.018: Stro­je­vi nisu sami. Riječ je o među­na­rod­nom fes­ti­va­lu koji se od 2004. godi­ne bavi teh­no­lo­škim napra­va­ma, stro­je­vi­ma i robo­ti­kom u suvre­me­noj umjet­nos­ti, a orga­ni­zi­ra ga udru­ga KONTEJNER | biro suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se. Split­ski pro­gram odvi­ja se u surad­nji s Plat­for­mom 9,81 kroz pro­gram Kad net­ko kaže u sklo­pu Urba­nis­tič­ke plat­for­me te u part­ner­stvu s Pri­ro­dos­lov­no-mate­ma­tič­kim fakul­te­tom u Spli­tu.

Tije­kom dvod­nev­nog pro­gra­ma koji će se odr­ža­ti u Beton kinu fokus će biti na umjet­nič­kim radi­oni­ca­ma i per­for­man­si­ma, a otva­ra ga hrvat­ski umjet­nik Tin Dožić, 7. pro­sin­ca u 19:30 sati, per­for­man­som “Test Lab” nakon čega sli­je­di raz­go­vor s umjet­ni­kom. Cje­lod­nev­ni raz­no­li­ki pro­gram oče­ku­je nas u subo­tu 8. pro­sin­ca. Radi­oni­ca “Slu­čaj: Device_Art” kus­to­si­ce i orga­ni­za­to­ri­ce fes­ti­va­la Kla­re Petro­vić sudi­oni­ke će suoči­ti s pro­duk­cij­skim pro­ble­mi­ma orga­ni­zi­ra­nja suvre­me­ne izlož­be. Pred­stav­lja­nje pro­jek­ta “Krat­ki spoj” zagre­bač­kih stu­de­na­ta Aka­de­mi­je likov­nih umjet­nos­ti, Fakul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i raču­nar­stva i Odsje­ka za povi­jest umjet­nos­ti na Filo­zof­skom fakul­te­tu zapo­či­nje u 12 sati. Od 14 sati odr­žat će se tro­sat­na radi­oni­ca “Napad klo­ni­ra­nih mrk­vi” slo­ven­ske umjet­ni­ce Špe­le Petrič koja se pita što će se dogo­di­ti ako klo­no­vi pre­uz­mu svi­jet? Kako može­mo saču­va­ti bogat­stvo neo­bič­nih pro­ce­sa, a isto­dob­no ih kom­po­zi­cij­ski isko­ris­ti­ti pita se iran­sko-kanad­ski umjet­nik Navid Navab, koji će na hibrid­no teorij­sko-prak­tič­noj radi­oni­ci “Impro­vi­zi­ra­na igra alke­mij­skom tva­ri” istra­ži­ti ne-antro­po­cen­trič­ne stra­te­gi­je soni­fi­ci­ra­nja, a zapo­či­nje u 17:30 sati.

Od 20 sati oče­ku­je nas “Psyc­hop­hysics Mac­hi­nes”, 30 minut­ni per­for­mans aus­tral­sko-nje­mač­kog umjet­nič­kog dua, Ada­ma Dono­va­na i Katrin Hoc­h­s­c­huh, koji se sas­to­ji od robot­skih ure­đa­ja za gene­ri­ra­nje zvu­ka. U osno­vi per­for­man­sa je stva­ra­nje tran­sfor­ma­tiv­nog iskus­tva. Raz­go­vor s umjet­ni­ci­ma i nji­hov umjet­nič­ki per­for­mans ujed­no će i zatvo­ri­ti split­ski pro­gram Device_art festivala.

Ulaz na radi­oni­ce je bes­pla­tan, ali je potreb­na pri­ja­va. Svi zain­te­re­si­ra­ni za Device_art radi­oni­ce mogu se javi­ti putem elek­tro­nič­ke pošte: kontejnerkontejner@gmail.com i na tinxina@gmail.com sa subjek­tom “Pri­ja­va na radi­oni­ce u Splitu”.

Šes­to izda­nje među­na­rod­nog fes­ti­va­la umjet­nos­ti, robo­ti­ke i novih teh­no­lo­gi­ja Device_art 6.018: Stro­je­vi nisu sami odr­žat će se u Spli­tu, Zagre­bu i Rije­ci od 07. pro­sin­ca 2018. do 03. velja­če Sre­diš­nje doga­đa­nje fes­ti­va­la je izlož­ba “Stro­je­vi nisu sami” koja će se otvo­ri­ti 18. pro­sin­ca u zagre­bač­kom Muze­ju suvre­me­ne umjet­nos­ti u 19 sati. Izlož­bu je kus­to­ski kon­cep­tu­ali­zi­rao među­na­rod­no poz­na­ti kus­tos i pro­fe­sor medij­ske umjet­nos­ti ZHANG Ga.

Raspored zagrijavanja @ Beton kino, Dom mladih, Split

petak 07.12.2018.

subota 08.12.2018.

Linkovi na festival

https://www.kontejner.org/projekti/device_art-festival/device_art-6018/

https://www.kontejner.org/projekti/device_art-festival/device_art-6018/split-zagrijavanje/

Arhiv: događaji.

Datum objave: 1. prosinca 2018.