platforma 9,81

projekti

Platformin registrator

“Plat­for­min regis­tra­tor” je ver­ba­li­za­ci­ja meto­da i prin­ci­pa rada koji su se kroz surad­nje razvi­li na Plat­for­mi 9,81, koje svi upoz­na­ti s radom plat­for­me osje­ća­ju, ali koji nikad nisu dobi­li svoj opis i svo­ju pra­vu sli­ku. Osnov­ne teme koji­ma se plat­for­ma bavi su kri­tič­ki pogle­di na pita­nja izgra­đe­nog oko­li­ša, odnos pre­ma stva­ra­nju sadr­ža­ja u pros­to­ru i obli­ko­va­nje ulo­ge arhi­te­ka­ta i dizaj­ne­ra u suvre­me­noj kul­tu­ri. Regis­tra­tor je nami­je­njen oni­ma koji u pros­to­ru žele dje­lo­va­ti kroz druš­tvo i pro­ce­se, a ne samo kroz teh­ni­ku i for­mu. Želja je skra­ti­ti im put do upo­treb­lji­vih kon­ce­pa­ta i meto­da, koji je za čla­no­ve plat­for­me tra­jao goto­vo dva deset­lje­ća. Zato je rad na pri­pre­mi mate­ri­ja­la važan kako bi se pre­poz­na­li i pre­ci­zi­ra­li naj­važ­ni­ji i naj­pro­duk­tiv­ni­ji kon­cep­ti koji su se kroz vri­je­me razvi­ja­li, da se pre­ma nji­ma može pre­obli­ko­va­ti rad Plat­for­me 9,81 za novo vri­je­me i na tome gra­di­ti poje­di­nač­ne budu­će pro­jek­te. Osim pri­ka­za poje­di­nih pro­je­ka­ta s tek­s­to­vi­ma pro­ta­go­nis­ta i tek­s­to­vi­ma kus­to­sa, važan dio struk­tu­re bit će pri­kaz “eko­sus­ta­va” u kojem Plat­for­ma 9,81 radi kroz broj­ne dija­lo­ge i dodat­ne pri­ka­ze, te pri­kaz poje­di­nač­nih autor­skih pris­tu­pa svih onih koji su dio ove surad­nje i koja ih je oblikovala.

Teme: , , , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 12. rujna 2018.