platforma 9,81

projekti

Urbanistička biblioteka

Ulo­mak iz knji­ge: Teri­to­rij arhitekture

URBANISTIČKA BIBLIOTEKA pre­vo­di i izda­je tek­s­to­ve i stu­di­je iz podru­čja dje­lo­va­nja Urba­nis­tič­ke plat­for­me kao dio pro­ce­sa edu­ka­ci­je, tran­sfe­ra te pro­izvod­nje zna­nja. Prvo izda­nje bibli­ote­ke nosi nas­lov «Teri­to­rij arhi­tek­tu­re». U knji­zi, koja je svo­je prvo izda­nje doži­vje­la 1966, zatim 1972, 1987, 2008 i 2014. godi­ne, autor publi­ka­ci­je Vit­to­rio Gre­got­ti izno­si svo­ja raz­miš­lja­nja o arhi­tek­tu­ri i kako bi se ona tre­ba­la odno­si­ti pre­ma urba­nom pros­to­ru, habi­ta­tu, teri­to­ri­ju. Gre­got­ti u dru­gom izda­nju bibli­ote­ke “Arhi­tek­tu­ra i pos­t­me­tro­po­le” iz 2011., sa odma­kom od pre­ko 50 godi­na od “Teri­to­ri­ja arhi­tek­tu­re” pro­ma­tra današ­nje gra­do­ve, iza­zo­ve i pro­ble­me koje oni pred­stav­lja­ju za arhi­tek­ton­sku prak­su. Može­mo li se nada­ti da će se ubr­za­na nas­to­ja­nja glo­bal­nih pro­mje­na odgo­di­ti, daju­ći vre­me­na razvo­ju novih moda­li­te­ta urba­ne arhi­tek­tu­re, jed­na­ko zna­čaj­nim i urav­no­te­že­nim kao i oni­ma iz prošlosti?

Ulo­mak iz knji­ge: Arhi­tek­tu­ra i postmetropole

U pripremi

Ver­ti­kal­na šuma je knji­ga u kojoj Ste­fa­no Boeri govo­ri o zgra­di koja je i pri­je nego što je bila dovr­še­na pos­ta­la jed­na od naj­z­na­čaj­ni­jih zgra­da u Mila­nu. Zgra­da je pred­stav­nik nove gene­ra­ci­je arhi­tek­tu­re koja ne koris­ti zele­no kao ukras, već se “sma­tra da je nas­ta­nje­na drve­ćem i pti­ca­ma, kao i lju­di­ma”. Pred­stav­lja Urba­nis­tič­ku arhi­tek­tu­ru koja favo­ri­zi­ra biolo­šku raz­no­li­kost živih vrsta koja pre­tva­ra veli­ke koli­či­ne CO2 u kisik, kao nuž­ni korak za ops­ta­nak gra­do­va. Ver­ti­kal­na šuma je prvi korak pla­ne­tar­ne revo­lu­ci­je u urba­nom šumarstvu.

URBANISTIČKA PLATFORMA je pro­gram­ska plat­for­ma za edu­ka­ci­ju jav­nos­ti o orga­ni­za­ci­ji pros­to­ra a čine je orga­ni­za­ci­je iz podru­čja neza­vis­ne kul­tu­re, udru­ge ACTArt radi­oni­ca Laza­re­tiBAD­co.Dru­go moreKA-MATRIXKon­tej­nerMul­ti­me­di­jal­ni ins­ti­tutPra­vo na gradPlat­for­ma 9,81 i usta­no­ve Cen­tar za kul­tu­ru i cje­lo­ži­vot­no uče­nje Zlat­na vra­taMul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar Split i Muzej moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti iz Rijeke.

Pro­jekt podr­ža­va­ju Zak­la­da Kul­tu­ra nova i Minis­tar­stvo kul­tu­re.

Teme: , , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 29. prosinca 2017.