platforma 9,81

projekti

turističke transformacije

Turis­tič­ke tran­sfor­ma­ci­je su istra­ži­vač­ki pro­jekt i edu­ka­cij­ski pro­gram na temu pros­tor­nih pos­lje­di­ca turis­tič­kog trži­šta i suvre­me­nih obli­ka turis­tič­kih teh­no­lo­gi­ja. Pro­jekt smje­ra nado­mjes­ti­ti praz­ni­nu u zna­nju i infor­ma­ci­ja­ma o utje­ca­ju turiz­ma na pros­tor­ni razvoj struč­ne i nes­truč­ne jav­nos­ti te poti­če sudje­lo­va­nje gra­đans­tva u pros­tor­nom razvo­ju obale.

Turis­tič­ke tran­sfor­ma­ci­je su inter­dis­ci­pli­nar­ni pro­jekt koji tema­ti­zi­ra aktu­al­ne pros­tor­ne feno­me­ne. Funk­ci­oni­ra kao istra­ži­vač­ko-umjet­nič­ka plat­for­ma za kre­ira­nje i komu­ni­ci­ra­nje zna­nja i sta­vo­va o sta­nji­ma pros­to­ra i druš­tva. Pros­tor­ne odno­se sas­gle­da­va kao kom­plek­s­ne kul­tur­ne sus­ta­ve i poku­ša­va pos­ta­vi­ti pri­jed­lo­ge i odgo­vo­re koji pre­la­ze gra­ni­ce arhi­tek­tu­re i urba­niz­ma. Ope­ra­ci­ona­li­zi­ra­nje i komu­ni­ci­ra­nje sadr­ža­ja u širo­koj jav­nos­ti pri­mar­ni je inte­res, kao i stva­ra­nje jav­nog diskur­sa o oda­bra­nim temama.

Turis­tič­ke tran­sfor­ma­ci­je funk­ci­oni­ra­ju kao pose­ban mul­tid­s­ci­pli­nar­ni pro­jekt dijag­nos­ti­ci­ra­nja novih feno­me­na uzro­ko­va­nih turiz­mom i kons­tru­ira­nja pri­jed­lo­gâ nji­ho­vog razvo­ja. Teri­to­ri­jal­ni i kul­tur­ni feno­me­ni defi­ni­ra­ju se na bazi dijag­no­ze pros­tor­nih, eko­nom­skih i soci­jal­nih kapa­ci­te­ta i kon­fli­ka­ta koje turi­zam uvje­tu­je na hrvat­skoj oba­li Jadrana.

Pri­jed­lo­zi inter­ven­ci­ja u pre­poz­na­te feno­me­ne ima­ju za cilj for­mu­li­ra­ti sta­vo­ve i kon­kret­ne mode­le usmje­ra­va­nja pro­mje­na. Otvo­re­ni karak­ter pro­jek­ta impli­ci­ra komu­ni­ka­ci­ju ide­ja i zaklju­ča­ka rad­nih gru­pa u širokoj jav­nos­ti kroz niz pre­da­va­nja, disku­si­ja i jav­nih radionica.

Teme: , , , , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 28. listopada 2017.