platforma 9,81

projekti

Platforme:prostori

Platforme:prostori ima­ju za cilj odre­di­ti pros­tor­no-pro­gram­sko-orga­ni­za­cij­ski okvir cen­ta­ra novih kul­tur­nih, druš­tve­nih i umjet­nič­kih prak­si koji nastaju.

Inten­ziv­nim radom akte­ra neo­vis­ne kul­tur­ne sce­ne, pro­mje­na­ma u nači­ni­ma finan­ci­ra­nja kul­tu­re, dos­tup­noš­ću atrak­tiv­nih pros­tor­nih resur­sa prik­lad­nih za kul­tu­ru u sre­di­šti­ma gra­do­va, i nizom dru­gih okol­nos­ti stvo­ri­li su se uvje­ti za nas­ta­nak novog pre­poz­na­tog mode­la pros­to­ra za kul­tu­ru. Za sada se oni nazi­va­ju neo­vis­ni cen­tri, hibrid­ne usta­no­ve, cen­tri za kul­tu­ru i mla­de, auto­nom­ne zone, pros­to­ri koali­ci­ja udru­ga, mul­ti­me­di­jal­ni cen­tri, kul­tur­no-druš­tve­ni cen­tri i slič­no. Iza svih nazi­va nala­zi se vrlo sli­čan obra­zac funk­ci­oni­ra­nja, iste ulo­ge, potre­be i mogućnosti.

Izlož­ba Izgra­di plat­for­mu: Dom mla­dih okup­lja na jed­nom mjes­tu toko­ve mis­li, sli­ke, povi­jest, nacr­te i aktu­al­ne pro­ce­se tran­sfor­ma­ci­je pros­tor­nih, pro­gram­skih i orga­ni­za­cij­skih kon­ce­pa­ta u pros­to­ri­ma Doma mla­dih, ali i slič­nih pros­to­ra – Druš­tve­nog cen­tra Rojc (Pula), Filo­dram­ma­ti­ceHar­te­re i Palac­ha (Rije­ka), Hrvat­skog doma (Kar­lo­vac), Laza­re­ta (Dubrov­nik), Pogo­na Jedins­tvo (Zagreb) i Auto­nom­ni cen­tar – ACT u ime Ini­ci­ja­ti­ve 1729/2 (Čako­vec).

Izlož­bu Izgra­di plat­for­mu: Dom mla­dih reali­zi­ra­li su Plat­for­ma 9,81Mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar SplitPlat­for­ma Doma mla­dih i part­ne­ri: ARLKAope­ra­ti­vaMole­ku­laPOGONSU Rojc i ACT Čako­vec.

Kon­cep­ti pros­to­ra za neza­vis­nu kul­tu­ru razvi­ja­ni su kroz surad­nič­ke prak­se neza­vis­ne kul­tur­ne sce­ne kao što su Zagreb – Kul­tur­ni Kapi­tal Evro­pe 3000, Operacija:grad, Clubture.

Pro­gram podr­ža­va­ju: Zak­la­da Kul­tu­ra novaNaci­onal­na zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tvaMinis­tar­stvo kul­tu­re i Grad Zagreb.

Teme: , , , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 3. lipnja 2016.