platforma 9,81

projekti

to trebamo–to radimo

Rad koji je predstavljao Hrvatsku na 15. međunarodnoj izložbi arhitekture / Venecijanskom bijenalu 2016.

Rad “to tre­ba­mo – to radi­mo” autor­skog tima kojeg čine Din­ko Pera­čić, Miran­da Velja­čić, Sla­ven Tolj i Emi­na Viš­nić pred­stav­ljao je Hrvat­sku na Vene­ci­jan­skom bije­na­lu – 15. među­na­rod­noj izlož­bi arhi­tek­tu­re. Rad aktu­ali­zi­ra sadr­žaj­nu rekons­truk­ci­ju tri­ju gra­đe­vi­na, Pogo­na Jedins­tvo u Zagre­bu, H‑zgrade kom­plek­sa Rikard Ben­čić kao budu­ćeg doma Muze­ja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rije­ci i Doma mla­dih u Spli­tu. Pri­kaz arhi­tek­ton­skih pro­je­ka­ta pre­ple­ten je sa pri­ka­zi­ma druš­tve­nih pro­ce­sa, a arhi­tek­ton­ski rad pre­zen­ti­ran kao dio zajed­nič­kog druš­tve­nog anga­žma­na više sudi­oni­ka. Radi se o nedo­vr­še­nim gra­đe­vi­na­ma, koje se una­toč tome kon­ti­nu­ira­no koris­te za umjet­nič­ke, kul­tur­ne i druš­tve­ne pro­gra­me raz­li­či­tih akte­ra, a nji­ho­vo arhi­tek­ton­sko obli­ko­va­nje nas­ta­je kroz niz inte­rak­ci­ja, inter­ven­ci­ja i manjih zahva­ta koji­ma se pros­to­ri nepres­ta­no una­pre­đu­ju. Sta­nje tri­ju gra­đe­vi­na dodat­no je aktu­ali­zi­ra­no surad­njom sa izved­be­nim kolek­ti­vom BAD­co. koji je na izlož­bi sudje­lo­vao s tri­lo­gi­jom Ins­ti­tu­ci­je tre­ba gra­di­ti.

Pre­uz­mi­te obja­vu za medije

Arhiv: projekti.

Datum objave: 24. svibnja 2016.