platforma 9,81

projekti

Kad netko kaže

Kad net­ko kaže je godiš­nji surad­nič­ki pro­gram Plat­for­me 9,81, Mul­ti­me­di­jal­nog kul­tur­nog cen­tra Split, Odsje­ka za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja Umjet­nič­ke aka­de­mi­je u Spli­tu i part­ne­ra na tema­ma veza­nim uz edu­ka­ci­ju i istra­ži­va­nje u podru­čji­ma pros­tor­nih i druš­tve­no anga­ži­ra­nih prak­si te dizaj­na i arhitekture.

Kad net­ko kaže je zajed­nič­ki pre­zen­ta­cij­ski for­mat gru­pe orga­ni­za­ci­ja i usta­no­va koje dje­lu­ju u podru­čju kul­tu­re, druš­tve­nih istra­ži­va­nja i zašti­te jav­nih doba­ra. Bavi se pos­tav­lja­njem i pre­zen­ti­ra­njem u jav­nos­ti već pri­prem­lje­nih sadr­ža­ja, u koji­ma kul­tu­ra i umjet­nost susre­ću jav­ni interes.

Kad net­ko kaže je pro­gram dis­tri­bu­ci­je kul­tur­nog sadr­ža­ja nagla­še­no usmjer­nog druš­tve­nim pita­nji­ma i afir­ma­ci­ji jav­ne dome­ne. Cilj je kroz pre­zen­ta­ci­ju izra­đe­nog mate­ri­ja­la ove tema­ti­ke, koji redo­vi­to dola­zi do rela­tiv­no male publi­ke, pro­ši­ri­ti infor­mi­ra­nost jav­nos­ti i razvi­ja­ti sen­zi­bi­li­tet za zajedničke i jav­ne vri­jed­nos­ti. Osim izla­ga­nja pri­mar­no u for­mi izlož­bi, pre­zen­ta­ci­ja sadr­ža­ja uključivati će inte­rak­tiv­ne for­ma­te komu­ni­ka­ci­je auto­ra s publi­kom kroz pre­da­va­nja, radi­oni­ce, raz­go­vo­re i slična obli­ko­va­na doga­đa­nja. Namje­ra je potak­nu­ti zain­te­re­si­ra­nost i reak­ci­ju publi­ke, odnos­no razvi­ti for­mat u kojem pre­zen­ti­ra­ni sadr­žaj slu­ži kao pola­ziš­na točka za nas­ta­vak dija­lo­ga, surad­nje, jav­no dje­lo­va­nje i buduće projekte.

Teme: , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 15. rujna 2015.