platforma 9,81

projekti

Magistrala

Magis­tra­la – infras­truk­tu­ra kao gene­ra­tor teri­to­ri­ja, umjet­nič­ko je istra­ži­va­nje koje koris­ti kar­to­graf­ske i foto­ana­li­tič­ke meto­de za pri­kup­lja­nje poda­ta­ka o tran­sfor­ma­ci­ja­ma pros­to­ra duž tra­se Jadran­ske magis­tra­le. Namje­ra je kroz vizu­al­nu ana­li­zu pro­na­ći kons­truk­tiv­ne nači­ne valo­ri­zi­ra­nja teri­to­ri­ja izvan spu­ta­va­ju­ćeg okvi­ra nos­tal­gič­nog pogle­da na proš­lost kao neče­ga nepo­vrat­no izgub­lje­nog, odnos­no skep­se pri pro­miš­lja­nju budu­ćeg razvoja.

Auto­ri i vodi­te­lji istra­ži­va­nja su Antun Sev­šek i Damir Gamu­lin.

Pro­jekt podr­ža­va­ju Zak­la­da Kul­tu­ra nova i Minis­tar­stvo kul­tu­re.

Teme: , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 3. lipnja 2015.