platforma 9,81

projekti

Hotel Susjedstvo

Pro­jekt Hotel Susjed­stvo je usmje­ren razvo­ju obal­nog turis­tič­kog kra­jo­li­ka kojeg u veli­koj mje­ri čine kućans­tva u koji­ma se pru­ža­ju turis­tič­ke uslu­ge, bilo da se radi o iznajm­lji­va­nju soba, apart­ma­na ili kuća za odmor, pri­vat­ni ugos­ti­telj­ski objek­ti i opće­ni­to malo pod­zet­niš­tvo u turiz­mu. Ovi obli­ci pos­lo­va­nja i izgrad­nje u sebi nose veli­ki razvoj­ni poten­ci­jal, ali sadr­že i broj­ne pros­tor­ne kon­flik­te, druš­tve­ne i teh­nič­ke pre­pre­ke i nera­ci­onal­nos­ti u gos­po­da­re­nju. Cilj pro­jek­ta je dati jav­nu podr­šku upra­vo ovim subjek­ti­ma i omo­gu­ći­ti nji­hov razvoj. Radi se o razvoj­nom pro­jek­tu koji cilja na zna­čaj­no una­pre­đe­nje pos­lo­va­nja, urba­nu obno­vu i podi­za­nje kva­li­te­te izgra­đe­nog obal­nog pros­to­ra. Pro­jekt poči­nje od lju­di, stal­nog sta­nov­niš­tva na oba­li, i moguć­nos­ti una­pre­đe­nja nji­ho­ve eko­nom­ske osno­ve i kva­li­te­te živ­lje­nja. Dru­gi motiv je urba­nis­tič­ka rege­ne­ra­ci­ja degra­di­ra­nih, čes­to pre­iz­gra­đe­nih i komu­nal­no i turis­tič­ki neadek­vat­nih pros­to­ra. Turi­zam je ovdje, s obzi­rom da je domi­nat­na gos­po­dar­ska gra­na, pokre­tač pro­ce­sa una­pre­đe­nja, a ne sam sebi svr­ha. Nje­go­ve sna­ge i poten­ci­ja­li osno­va su za kva­li­tet­ni­je živ­lje­nje na obali.

Namje­ra ovog pro­gra­ma je stvo­ri­ti “pro­jek­te uje­di­nje­nog susjed­stva”, oku­pi­ti zain­te­re­si­ra­ne poje­din­ce i pos­lov­ne subjek­te koji su veza­ni loka­ci­jom, pomo­ći im u izgrad­nji zajed­nič­kih ini­ci­ja­ti­va i podr­ža­ti ih u nji­ho­voj realizaciji.

Hotel Susjed­stvo u prak­tič­nom smis­lu zna­či razvoj boga­tog turis­tič­kog sklo­pa, sas­tav­lje­nog ne samo od smje­štaj­nih kapa­ci­te­ta, već niza pove­za­nih uslu­ga i doživ­lja­ja. U teh­no­lo­škom smis­lu zna­či sma­nje­nje gubi­ta­ka koje nosi indi­vi­du­al­no pos­lo­va­nje i rje­ša­va­nje teh­nič­kih pita­nja. Za pros­tor zna­či una­pre­đe­nje gra­đe­vi­na, jav­nog i zajed­nič­kog pros­to­ra. Za stal­no sta­nov­niš­tvo pred­stav­lja stva­ra­nje zdra­vi­je gos­po­dar­ske osno­ve i okoliša.

Pro­jekt se odvi­ja u part­ner­stvu sa ReraSD – razvoj­nom agen­ci­jom split­sko dal­ma­tin­ske župa­ni­je uz sta­tus razvoj­nog pro­jek­ta SDŽ.

Teme: , , , , , .

Arhiv: projekti.

Datum objave: 3. lipnja 2015.